รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองนางสาวรัชดา ทองสุข 035611204 
101วัดอรัญญิกาวาส  035612804 
102วัดราชปักษีนางสาวศศิมาภรณ์ แสงโอภาส 035611374 
103อนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)นายทศวรรษ ขวัญอยู่ 035612008 
104วัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)นางสรวีย์ นำสินวิเชษฐชัย 035615548 
105อนุบาลวัดอ่างทองนายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ 035611521 
106วัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร)  035613041 
107วัดจันทร์นิรมิตรว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา ชาลีแดง 035615612 
109วัดไผ่ล้อม (มีเพิ่มพิทยาภูมิ)นายเอกชัย มดแสง 035611607 
110วัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ)นายกิตติ ต้องประสงค์ 035612807 
111วัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)นางสาววีดารัตน์ ณะวิชา   
113วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมีเพิ่มเกษมสุวรรณ)นางสาวโสภา สุ่ยรัมย์ 035614159 
114กระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม)นางสาวปัทมพร อู่ทอง 035618066 
115วัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร)นายสง่า ตรวจนอก   
116บ้านน้ำผึ้งนางมานิตา สังข์ชุม 035611606 
117วัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล)นายชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธ 035615216 
118วัดจำปาหล่อ (ธรรมะวิทยาทาน)นางสาวพรพนา บัญฑิโต 035612806 
119วัดโพทูล  035612805 
120วัดปลดสัตว์ (เรือไทยสงเคราะห์ 2)  035612803 
121วัดโพธิวงษ์ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว 035611967 
122วัดโคศุภราช (รัฐราษฎร์บำรุง)นายวัฒนา สังข์ชุม 035615549 
123วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา)    
201อนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)นายพงศ์นิธิศ เที่ยงภิญญานันท์ 035641020 
203วัดมหานามนายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด 035641397 
204วัดโบสถ์    
205วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)  035647027 
206วัดละมุด (ละมุดวิทยาคาร)นางสาวชุลีพร คำดี 035647445 
207วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)นางสาววรรณี โนจิตร 035699221 
208บ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)นายพัสกร ฤทธิ์ฤดี 035699222 
209วัดบ้านป่านางเกศินี สอนแก้ว 035641598 
210วัดกำแพงนางสาวศิริรัตน์ พานนาค 035699197 
211วัดวงษ์ภาศน์  035647026 
213วัดชัยสิทธาราม    
214วัดนางเล่วนายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรี 035641111 
216วัดเทวราช (บุญเรืองอนุสรณ์)  035647430 
217วัดเจ้าบุญเกิด  035647111 
218วัดเยื้องคงคาราม  035647411 
219วัดไทรย์นิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์)  035699223 
302อนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)นายหิรัญ งอกกำไร 035672013 
303ชุมชนวัดพายทองนายอนุสรณ์ ช่ออังชัญ 035662100 
304วัดศรีมหาโพธิ (วิบูลธรรมอุปการ)  035661509 
305ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)นางกัลยา ทาสม 035662210 
307วัดถนนนายสิทธิชัย ภคภัทร 035661502 
308วัดพิจารณ์โสภณ (โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์)  035661503 
309วัดเอกราช (ประชารัฐนุกูล)  035662977 
310วัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)นายอำนาจ เทพวงษ์ 035662934 
311วัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา)นางวลัยลักษณ์ ไผ่พงษ์ 035618112 
401ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)นายอลงกต แก่นคิรี 035691511 
402วัดโพธิ์ราษฎร์นายประมาณ ภูลบศรี 035691303 
403วัดบ้านสร้าง  035644111 
404วัดสามประชุม (วันครู 2504)นายสุนทร สอนอิ่ม 035644351 
406วัดป่ามุนี (หมอมีเพิ่มเกษมสุวรรณ 5)นางอัจฉราพรรณ ปาละกูล 035691815 
407วัดท่าตลาดว่าที่ร้อยตรีไวกูณฐ์ ชรารัตน์ 035691639 
408อนุบาลโพธิ์ทองนายกฤษณะ พงษ์นิล 035691486 
409ชุมชนวัดท่าอิฐนางสาวอุทุมพร มีเนตร์ 035640018 
410วัดโพธิ์เกรียบว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์ พูลศรี 035640555 
411วัดสว่างนางสาวสสิพัชร์ สาทรพาณิชย์ 035619335 
412วัดข่อย  035619343 
413วัดบุญเกิด  035631848 
414วัดน้ำอาบนางจรรทิมา เวลาดี 035640031 
417วัดสุวรรณราชหงษ์นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง 035644247 
418วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์)นางสาวอุษณี กล้าณรงค์ 035644212 
419วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์)นางสาวธัญญ์สิริณทร์ ทองสร้อย 035644222 
420วัดโบสถ์ (ประชานุกูล)  035644043 
421วัดยางทอง  035644267 
422วัดม่วงคันนางสุรางค์ ธูปบูชากร 035618290 
423วัดโพธิ์เอนนางสาวกุหลาบ พรมเมศ 035628018 
424วัดลั่นทมนางสาวณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริสกุล 035628156 
425วัดศรีกุญชร    
426วัดยางช้ายนางชรินรัตน์ จิตตสุโภ 035639071 
427วัดงิ้วรายนายประสิทธิ์ รุ่งแจ้ง 035643103 
428วัดคำหยาดนางสรามล คำเขื่อน 035643102 
429วัดโคกพุทรา (อดุลย์ราษฎร์บำรุง)ว่าที่ร้อยโทสมชาย แก้วเจริญ 035640067 
430วัดจันทรารามนายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอม 035639085 
431วัดสนธิธรรมนายไพฑูรย์ ศรีดี   
432วัดไตรรัตนาราม  035619150 
433วัดทางพระ  035643018 
434วัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)นายมานะ แรตกระโทก 035643068 
435วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135  035691488 
501วัดหัวสะแกตกนางสาวธัญณัช อ่อนบึงพร้าว 035639099 
502วัดรัตนารามนางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ 035639100 
503วัดบ้านพรานนางสาวธนกานต์ เบิกบาน 035695206 
504วัดบ้านแกนางสาวณัฐวีณ์ ทองสมบัติ 035639101 
505ชุมชนวัดริ้วหว้านายธีรวุฒิ บุญสอน 035645354 
506บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ 035645111 
507วัดจันทร์มณี  035645222 
508อนุบาลแสวงหานายวีระชาติ มาลัย 035695205 
509พวงทองอุปถัมภ์นายณัฐพงศ์ ฉัตรเกษ 035648430 
510วัดบ้านเพชรนางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล 035648399 
511วัดทองเลื่อนนายภูชิต ช้างพันธุ์ 035639102 
512วัดยางนางสาวพัชรี กุลสุทธิไชย 035639103 
513ประสิทธิวิทยา ฯนายสุทน ไม้ทอง 035650003 
514วัดวังน้ำเย็นนางวรรณชุรี ชะเอม 035645051 
515วัดหมื่นเกลา  035639105 
516วัดหนองยางนางสาวกัญญาณัฐ ขอพึ่ง 035639106 
517วัดรางฉนวน มิตรภาพที่ 202นางสาวกันยกร บริบูรณ์ 035639107 
518วัดสีบัวทองนายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ 035639108 
519วัดแก้วกระจ่างนางสาวเผอิญ ถาดทอง 035645193 
520บ้านหนองเสือ  035650004 
601ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญนางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ 035632477 
602วัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล)  035632001 
603วัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์)  035631593 
604วัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)นางอธิภรณ์ โพธิ์นอก 090780041 
605วัดหัวตะพาน (ประชาบำรุง)นางวราทิพย์ ชักนำ 035632330 
606วัดทำนบนางวาสนา มั่นประสิทธิ์ 035607229 
607วัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง)นางสรัญญา ภูษาทอง   
608อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)นางอัญชลี ชูจิตร 035631388 
609วัดหลวง (วิทยาประชาสรรค์)  035631400 
610บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)  035632175 
611วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง)นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม 035631888 
612วัดลาดเป็ด (ราษฎร์บำรุง)  035627097 
613วัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)นายกฤตภาส ทับทิมทอง 035634201 
614วัดศาลาดิน (วิศิษฐราษฎร์รังสรรค์)  035634203 
615วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฎ์)นางสาวจีรวัลย์ เทียนประทีป 035669243 
616วัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์)นางสาวอรอุมา มังสา 035642373 
617วัดบางจักร (แพสิริประชาสรรค์)นางนันทนา สมิงไพร 035669242 
618ชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)นางชลธิชา เรียนชอบ 035669345 
619วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)นายพีระ คงชนะ 035632002 
620วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)  035631404 
621วัดคลองพูล (บุญส่งอนุสรณ์)    
622วัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์)  035629333 
623วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)นางกมลพรรณ ญาณโกมุท 035629222 
624วัดห้วยโรง (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน 035618465 
625วัดน้อย (วิบูลประชาสรรค์)นางสาวอนุสสรา หายทุกข์ 035622194 
626วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)นายจารึก นิลศรี 035629043 
627บ้านไผ่หมูขวิด (พงษ์ผลประสาทวิทยา)นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอย 035650007 
628บ้านห้วยคล้านางปรัชญลักห์ เลิศลพบวรผล 035629036 
629วัดหลักแก้วนายพิเชฐ เกษวงษ์ 035639041 
630วัดลานช้าง (รัตนราษฎร์รังสรรค์)  035607599 
631วัดคลองสำโรง  035618446 
632วัดใหม่ทางข้าม  0813857166 
633วัดไผ่วง (ศุกรเสพย์วิทยาคาร)  035639048 
634วัดต้นทอง  035618577 
635วัดสิทธารามนางสาวดวงกมล จำปาทอง   
701วัดสามโก้  035697078 
702อนุบาลบ้านลำสนุ่นนายปณิธาน ภูษาทอง 035697077 
703วัดเกษทองนายสุพรรณ เพชรสุวรรณ 035697079 
704วัดมงคลธรรมนิมิตนางสาวประภาภัทร์ แสงทอง 035697604 
705บ้านหนองถ้ำนางลำใย บุตรน้ำเพ็ชร 035697427 
706วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์)นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ 035697331 
707วัดท่าชุมนุมนางสาวมณฑา จิตตชื่น 035629034 
708วัดหนองกร่าง  035697625 
710บ้านดอนตาวง  035650006 
711วัดสามขาวนายธนพล ขลังธรรมเนียม