รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองนายมโน ชุนดี 035611204 
101วัดอรัญญิกาวาสนางสรวีย์ นำสินวิเชษฐชัย 035612804 
102วัดราชปักษีนายเฉลิมชัย อ้อเสถียร 035611374 
103อนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)นายศราวุธ ดีชัย 035612008 
104วัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจร 035615548 
105อนุบาลวัดอ่างทองนายฉลอง อำพันเรือง 035611521 
106วัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร)นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์ 035613041 
107วัดจันทร์นิรมิตรนายปรัชญา ปรางค์ทอง 035615612 
109วัดไผ่ล้อม (มีเพิ่มพิทยาภูมิ)นางวาสนา มั่นประสิทธิ์ 035611607 
110วัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ)นายกิตติ ต้องประสงค์ 035612807 
111วัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)    
113วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมีเพิ่มเกษมสุวรรณ)นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ 035614159 
114กระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม)นางสาวปัทมพร อู่ทอง 035618066 
115วัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร)นายดิษย์ ปานนวม   
116บ้านน้ำผึ้งนายสุรศักดิ์ จันพลา 035611606 
117วัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล)นายณัฐภณ เต็งสกุล 035615216 
118วัดจำปาหล่อ (ธรรมะวิทยาทาน)นางสาวพรพนา บัญฑิโต 035612806 
119วัดโพทูล  035612805 
120วัดปลดสัตว์ (เรือไทยสงเคราะห์ 2)นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี 035612803 
121วัดโพธิวงษ์  035611967 
122วัดโคศุภราช (รัฐราษฎร์บำรุง)นายวัฒนา สังข์ชุม 035615549 
123วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา)นายอำนาจ เทพวงษ์   
201อนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)  035641020 
203วัดมหานามนายดิเรก บำเพ็ญ 035641397 
204วัดโบสถ์    
205วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)นายเฉลียว เงินดี 035647027 
206วัดละมุด (ละมุดวิทยาคาร)นายดำรงค์ จีนขจร 035647445 
207วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)นายปัญญา ลาวัลย์ 035699221 
208บ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)นายสุรโชติ ชั่งใจ 035699222 
209วัดบ้านป่านายอลงกต แก่นคิรี 035641598 
210วัดกำแพง  035699197 
211วัดวงษ์ภาศน์นางสาวกาญจนา ใจยืน 035647026 
213วัดชัยสิทธารามนางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน   
214วัดนางเล่วนางสาวรัชดา ทองสุข 035641111 
215วัดบางศาลา  035641222 
216วัดเทวราช (บุญเรืองอนุสรณ์)  035647430 
217วัดเจ้าบุญเกิดนายจารึก นิลศรี 035647111 
218วัดเยื้องคงคารามนางสาววรรณี โนจิตร 035647411 
219วัดไทรย์นิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์)  035699223 
302อนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)นายหิรัญ งอกกำไร 035672013 
303ชุมชนวัดพายทอง  035662100 
304วัดศรีมหาโพธิ (วิบูลธรรมอุปการ)นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร 035661509 
305ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)  035662210 
306วัดท่า  035662940 
307วัดถนนนายสิทธิชัย ภคภัทร 035661502 
308วัดพิจารณ์โสภณ (โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์)  035661503 
309วัดเอกราช (ประชารัฐนุกูล)นางชลธิชา เรียนชอบ 035662977 
310วัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)นายเทพ ไทยธานี 035662934 
311วัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา)นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ 035618112 
401ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)นายจำเนียร แจ่มอำพร 035691511 
402วัดโพธิ์ราษฎร์นายประมาณ ภูลบศรี 035691303 
403วัดบ้านสร้าง  035644111 
404วัดสามประชุม (วันครู 2504)นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ 035644351 
405วัดบุญศิริวิทยาราม  035640019 
406วัดป่ามุนี (หมอมีเพิ่มเกษมสุวรรณ 5)นายดิเรก ทวีสุข 035691815 
407วัดท่าตลาดนายสาโรจน์ โพธิ์ศรี 035691639 
408อนุบาลโพธิ์ทองนายกฤษณะ พงษ์นิล 035691486 
409ชุมชนวัดท่าอิฐนางสาวอุทุมพร มีเนตร์ 035640018 
410วัดโพธิ์เกรียบ  035640555 
411วัดสว่างนางสรัญญา ภูษาทอง 035619335 
412วัดข่อย  035619343 
413วัดบุญเกิดนายสมนึก ยอดขำ 035631848 
414วัดน้ำอาบนายสุรพงษ์ แก้วภักดี 035640031 
417วัดสุวรรณราชหงษ์นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง 035644247 
418วัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์)นายสุนทร สอนอิ่ม 035644212 
419วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์)นายวิชา จิตชื่น 035644222 
420วัดโบสถ์ (ประชานุกูล)นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ 035644043 
421วัดยางทองนางสาวนันทกา บริบูรณ์ 035644267 
422วัดม่วงคันนางสุรางค์ ธูปบูชากร 035618290 
423วัดโพธิ์เอนนางสาวกุหลาบ พรมเมศ 035628018 
424วัดลั่นทมนายประสิทธิ์ รุ่งแจ้ง 035628156 
425วัดศรีกุญชรนางวราทิพย์ ชักนำ   
426วัดยางช้ายนางชรินรัตน์ จิตตสุโภ 035639071 
427วัดงิ้วรายนายสมส่วน ภูวงษ์ยางนอก 035643103 
428วัดคำหยาดนางสรามล คำเขื่อน 035643102 
429วัดโคกพุทรา (อดุลย์ราษฎร์บำรุง)นางบังอร บำรุงผล 035640067 
430วัดจันทราราม  035639085 
431วัดสนธิธรรมว่าที่ร้อยตรีถาวร พึ่งอุทัยศรี   
432วัดไตรรัตนาราม  035619150 
433วัดทางพระนางสาวรุจิรา เข็มทิพย์ 035643018 
434วัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)นางภทรพร สุธาพจน์ 035643068 
435วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135  035691488 
501วัดหัวสะแกตก  035639099 
502วัดรัตนารามนางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ 035639100 
503วัดบ้านพราน  035695206 
504วัดบ้านแกนางชนาลักษณ์ โคงาม 035639101 
505ชุมชนวัดริ้วหว้านายธีรวุฒิ บุญสอน 035645354 
506บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ 035645111 
507วัดจันทร์มณีนางสาวเผอิญ ถาดทอง 035645222 
508อนุบาลแสวงหานายวีระชาติ มาลัย 035695205 
509พวงทองอุปถัมภ์นางจรรทิมา เวลาดี 035648430 
510วัดบ้านเพชรนางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล 035648399 
511วัดทองเลื่อน  035639102 
512วัดยางนายทศวรรษ ขวัญอยู่ 035639103 
513ประสิทธิวิทยา ฯ  035650003 
514วัดวังน้ำเย็นนายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน 035645051 
515วัดหมื่นเกลานายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ 035639105 
516วัดหนองยางนายณุภาพล ตรีธนะ 035639106 
517วัดรางฉนวน มิตรภาพที่ 202  035639107 
518วัดสีบัวทองนายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ 035639108 
519วัดแก้วกระจ่างนางอัญชลี ชูจิตร 035645193 
520บ้านหนองเสือนางวรรณชุรี ชะเอม 035650004 
601ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญนายสุรินทร์ หลาบขาว 035632477 
602วัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล)  035632001 
603วัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์)  035631593 
604วัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)นายชัยวัฒน์ มั่นอก 090780041 
605วัดหัวตะพาน (ประชาบำรุง)นายบุญมา เปรมปรี 035632330 
606วัดทำนบนายสมชาย วีระวรรณ์ 035607229 
607วัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง)นางสำเริง ยอดมิ่ง   
608อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)นายไพบูลย์ ปรากฏผล 035631388 
609วัดหลวง (วิทยาประชาสรรค์)  035631400 
610บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)  035632175 
611วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง)นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม 035631888 
612วัดลาดเป็ด (ราษฎร์บำรุง)  035627097 
613วัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)นายธีรวุธ จิระโภคิน 035634201 
614วัดศาลาดิน (วิศิษฐราษฎร์รังสรรค์)  035634203 
615วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฎ์)นางมานิตา สังข์ชุม 035669243 
616วัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์)นางอธิภรณ์ โพธิ์นอก 035642373 
617วัดบางจักร (แพสิริประชาสรรค์)นายกิตติชณณน์ จิตคติ 035669242 
618ชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)นายประทีป ศรีเพชรเจริญ 035669345 
619วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)นายพีระ คงชนะ 035632002 
620วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)  035631404 
621วัดคลองพูล (บุญส่งอนุสรณ์)นายภูดิศ พัดพิน   
622วัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์)นายนิรุธ บัญฑิโต 035629333 
623วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)นายทำนอง พรามนัส 035629222 
624วัดห้วยโรง (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน 035618465 
625วัดน้อย (วิบูลประชาสรรค์)นายกฤตภาส ทับทิมทอง 035622194 
626วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)นายวิทยา มีสกุล 035629043 
627บ้านไผ่หมูขวิด (พงษ์ผลประสาทวิทยา)นายพิพัฒน์ ขวัญมงคล 035650007 
628บ้านห้วยคล้านายสมนึก คำแก้ว 035629036 
629วัดหลักแก้วนายพิเชฐ เกษวงษ์ 035639041 
630วัดลานช้าง (รัตนราษฎร์รังสรรค์)นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ 035607599 
631วัดคลองสำโรงนายสงัด พึ่งประสิทธิ์ 035618446 
632วัดใหม่ทางข้ามนายตรีภพ ดวงภักดีรัมย์ 0813857166 
633วัดไผ่วง (ศุกรเสพย์วิทยาคาร)นายประสิทธิ์ สิงจานุสงค์ 035639048 
634วัดต้นทองนางสาวมณฑา จิตตชื่น 035618577 
635วัดสิทธารามนายภาณุพงศ์ ธูปประสม   
701วัดสามโก้นายปณิธาน ภูษาทอง 035697078 
702อนุบาลบ้านลำสนุ่นนายประเสริฐ ลูกฟัก 035697077 
703วัดเกษทองนายสุพรรณ เพชรสุวรรณ 035697079 
704วัดมงคลธรรมนิมิตนางสาวประภาภัทร์ แสงทอง 035697604 
705บ้านหนองถ้ำนายไพเราะ พัตตาสิงห์ 035697427 
706วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์)นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ 035697331 
707วัดท่าชุมนุมนางสารี่ คงอ่อน 035629034 
708วัดหนองกร่างนางลำใย บุตรน้ำเพ็ชร 035697625 
710บ้านดอนตาวงนางสาวศศิมาภรณ์ แสงโอภาส 035650006 
711วัดสามขาวนายธนพล ขลังธรรมเนียม