ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2558
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปัญจพงษ์ สมสาร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสพป.มุกดาหาร เขต 1 สพป.มุกดาหาร เขต 1
2นางสาวพีรยาณ์ รักลีลาวัฒน์วัดโพธิ์เอนโรงเรียนวัดสามจุ่น สพป.สุพรรณบุรีเขต 1
3นายปฏิวัติ แก้วรัตนะวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)โรงเรียนบ้านกงหนิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
4นางคำเตือน สังข์วิเศษวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม.5
5นายมนตรี เผือกทองวัดแก้วกระจ่างโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม.5
6นางสินินาฏ อินทร์เพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/12/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง