ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายภาสวิชญ์ แป้นกลัดอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)ลาออกจากราชการ 
2นางสาวอรุณภรณ์ วิสุทธนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
3นางสาวเบญจมาศ ภุมรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
4นางสาวริสา อินถาวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
5นางสาวอรอุมา แจ่มจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ