ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกานต์ยุภา ชุ่มสนิทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
2นางสาวจุฑามาศ ทุ่งฝนภูมิอนุบาลแสวงหาโรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต 2
3นางสาวศิริพร คะหงวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
4นางสาวแสงรวี กลั่นความดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
5นางสาวนฤมล นาคนาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
6นางสาวธนวรรณ งามเสงี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ