ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมปอง คงอ่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุ 
2นายศรีรัตน์ รัตนราศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุ 
3นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุ 
4นางธมกร ธรณ์ภวัตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุ 
5นางสาวกรวิภา แสงนาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุ 
6นางวิภา สาธิตะกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุ 
7นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุ 
8นายเฉลิมชัย อ้อเสถียรวัดราชปักษีเกษียณอายุ 
9นางประคอง อ้อเสถียรวัดราชปักษีเกษียณอายุ 
10นายสุรินทร์ จันทศรีอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)เกษียณอายุ 
11นางสาวชลธี ช่วงฉ่ำวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)เกษียณอายุ 
12นางกาญจนากร ศรีพยัคฆ์วัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)เกษียณอายุ 
13นายไชยวัฒน์ ผลสันติวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)เกษียณอายุ 
14นายฉลอง อำพันเรืองอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
15นางวารีทิพย์ คงศรีอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
16นางรัชนีพร ลือสมุทรอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
17นางเพลินพิศ ดีชัยอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
18นางภัคปภา ครองญาติอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
19นางชานิณี คุ้มเกรงอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
20นางกุญชรี ผลประทีปสุริยาอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
21นางราษี อินทร์พยุงอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
22นายอรรถพร นุ่มประไพอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
23นางโกสุม สุวรรณผ่องอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุ 
24นางดลใจ ทันใจอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
25นางพยงค์ กล่ำทองวัดจันทร์นิรมิตรเกษียณอายุราชการ2562 
26นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์กระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม)เกษียณอายุราชการ2562 
27นางดรุณี วงษ์ป้อมวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2562 
28นายดิษย์ ปานนวมวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2562 
29นางดวงรัตน์ นาคะปักษิณบ้านน้ำผึ้งเกษียณอายุราชการ2562 
30นางกัญจณาฒิพ แสงศรีวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล)เกษียณอายุราชการ2562 
31นางนภาดา แจ่มกระจ่างวัดจำปาหล่อ (ธรรมะวิทยาทาน)เกษียณอายุราชการ2562 
32นายนพชัย ยอดมั่นวัดโพธิวงษ์เกษียณอายุราชการ2562 
33นางอัจฉรี วงษ์สละวัดมหานามเกษียณอายุราชการ2562 
34นางบุษกร รักตวัตรวัดมหานามเกษียณอายุราชการ2562 
35นายเฉลียว เงินดีวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)เกษียณอายุราชการ2562 
36นางวัชรี เงินดีวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)เกษียณอายุราชการ2562 
37นางรัตนา รัตนราศรีวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)เกษียณอายุราชการ2562 
38นายดำรงค์ จีนขจรวัดละมุด (ละมุดวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2562 
39นายดำรง โพธิราชาวัดละมุด (ละมุดวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2562 
40นางจารุวรรณี ต้นพงษ์วัดกำแพงเกษียณอายุราชการ2562 
41นางวรรณี ศัพทเสวีวัดกำแพงเกษียณอายุราชการ2562 
42นางธัญญ์รภัสร์ หลีประไพวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2562 
43นางรจนา จันทร์ทองวัดบ้านป่าเกษียณอายุราชการ2562 
44นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอนวัดชัยสิทธารามเกษียณอายุราชการ2562 
45นางรัชนีย์ อิงตระกูลวัดเยื้องคงคารามเกษียณอายุราชการ2562 
46นางรำแพน นพศรีชุมชนวัดพายทองเกษียณอายุราชการ2562 
47นางสาวบุญเรือน ผาสุขศรีชุมชนวัดพายทองเกษียณอายุราชการ2562 
48นางสุชาดา หิรัญชัยไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2562 
49นายชาติ มารยาทวัดท่าเกษียณอายุราชการ2562 
50นายนเรศ นากสุวรรณชาติวัดท่าเกษียณอายุราชการ2562 
51นางมาลี ภู่ภักดีวัดถนนเกษียณอายุราชการ2562 
52นางสุรียา ภู่ประดิษฐ์วัดพิจารณ์โสภณ (โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2562 
53นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรวัดพิจารณ์โสภณ (โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2562 
54นางสมบัติ ปิติเขตร์วัดพิจารณ์โสภณ (โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2562 
55นางวนิดา เสือทรงศิลวัดพิจารณ์โสภณ (โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2562 
56นายจำเนียร แจ่มอำพรชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)เกษียณอายุราชการ2562 
57นายฉลอง จันทร์ทองชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)เกษียณอายุราชการ2562 
58นางน้ำทิพย์ พรหมชัยชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)เกษียณอายุราชการ2562 
59นางยุพิน ลิ้มบุญเจริญชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)เกษียณอายุราชการ2562 
60นางราตรี วงษ์สาหร่ายชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)เกษียณอายุราชการ2562 
61นางสาวประเทือง สำนักนี้วัดโพธิ์ราษฎร์เกษียณอายุราชการ2562 
62นางสมจิตร์ บำเพ็ญทานวัดบ้านสร้างเกษียณอายุราชการ2562 
63นายเจริญศักดิ์ กระแสร์วัดสามประชุม (วันครู 2504)เกษียณอายุราชการ2562 
64นายสาโรจน์ โพธิ์ศรีวัดท่าตลาดเกษียณอายุราชการ2562 
65นางอุทัยศรี เงินปานวัดท่าตลาดเกษียณอายุราชการ2562 
66นายวิชัย งามจริงอนุบาลโพธิ์ทองเกษียณอายุราชการ2562 
67นางลัดดาวัลย์ สมวงศ์ชุมชนวัดท่าอิฐเกษียณอายุราชการ2562 
68นางมณีนันต์ เหล่าเขตกิจวัดโพธิ์เกรียบเกษียณอายุราชการ2562 
69นายสมนึก ยอดขำวัดบุญเกิดเกษียณอายุราชการ2562 
70นางอุษณีย์ นวลสนองวัดบุญเกิดเกษียณอายุราชการ2562 
71นางสำเนา เพ็ชรรักษ์วัดน้ำอาบเกษียณอายุราชการ2562 
72นางปราณีต ญาณโกมุทวัดสุวรรณราชหงษ์เกษียณอายุราชการ2562 
73นางอนงค์ เทียมทันวัดสุวรรณราชหงษ์เกษียณอายุราชการ2562 
74นางพิกุล ฟักสุขวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2562 
75นายไพรัช ศรีเมฆวัดยางทองเกษียณอายุราชการ2562 
76นางมัณฑนา เซ็งแซ่วัดม่วงคันเกษียณอายุราชการ2562 
77นายสมศักดิ์ แววเพ็ชรวัดม่วงคันเกษียณอายุราชการ2562 
78นายธีราวัชร์ ประสมสินรัตน์วัดม่วงคันเกษียณอายุราชการ2562 
79นางกฤษฏิ์ณิชชา ประสมสินรัตน์วัดม่วงคันเกษียณอายุราชการ2562 
80นายสนั่น โอภาสพินิจวัดม่วงคันเกษียณอายุราชการ2562 
81นายเฉลิม มีใจเย็นวัดโพธิ์เอนเกษียณอายุราชการ2562 
82นางอภิรดี แจ่มอำพรวัดลั่นทมเกษียณอายุราชการ2562 
83นางเพ็ญศรี ศรีสว่างวัดยางช้ายเกษียณอายุราชการ2562 
84นายอัญญา สิงห์ศักดิ์ดีวัดยางช้ายเกษียณอายุราชการ2562 
85นายยงยุทธ ทองแดงวัดยางช้ายเกษียณอายุราชการ2562 
86นางสาวสมวรรณ บุญชื่นวัดงิ้วรายเกษียณอายุราชการ2562 
87นางทัศนีย์ พูลพิพัฒน์วัดโคกพุทรา (อดุลย์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2562 
88นางกัญญา ก่อเกิดวัดโคกพุทรา (อดุลย์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2562 
89นางสาวมาลี ชอบทำเด่นวัดทางพระเกษียณอายุราชการ2562 
90นายสำราญ คงมิยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
91นายสมชาย วีระวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
92นางสำเริง ยอดมิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
93นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
94นางสายพิน เจริญผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
95นางสาวบุญยืน สร้อยทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
96นายสุรพล นันตะเสนีย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
97นายศุภนิตย์ ศรีสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
98นางนันทนา หุ่นทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
99นางกงใจ สิทธิโชคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
100นายธงชัย นิดปราณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
101นางมะลิวัลย์ โพธิ์ศรีนาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
102นายสิงห์หล สุขสวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
103นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
104นายภูดิศ พัดพินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
105นายอดิศร เจิมมงคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
106นางวิมล นวลละอองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
107นางสุภาพ นาคพนมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
108นางสุรีพร เรืองสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
109นางวรรณี สกุลพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
110นายสมศักดิ์ แสงทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
111นางสำราญ พ่วงทองคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
112นางสมใจ ศรีประจันต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
113นางกาญจนา แสงทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
114นางลัดดา แย้มจำนันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2562 
115นางสุมาลี โพธิเวชกุลอนุบาลบ้านลำสนุ่นเกษียณอายุราชการ2562 
116นายศุกรี บุญประเสริฐวัดเกษทองเกษียณอายุราชการ2562 
117นายไพเราะ พัตตาสิงห์บ้านหนองถ้ำเกษียณอายุราชการ2562 
118นางวาสนา ขมาลักษณ์อัตชัยวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์)เกษียณอายุราชการ2562 
119นางวนิดา งามเสงี่ยมวัดท่าชุมนุมเกษียณอายุราชการ2562 
120นายปฐมพงศ์ นพคุณธีรนันท์บ้านดอนตาวงเกษียณอายุราชการ2562 
121นางจารุวรรณ จันทร์สว่างวัดหัวสะแกตกเกษียณอายุราชการ2562 
122นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์วัดหัวสะแกตกเกษียณอายุราชการ2562 
123นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผนวัดหัวสะแกตกเกษียณอายุราชการ2562 
124นางมาลัย ประจงมูลวัดรัตนารามเกษียณอายุราชการ2562 
125นางวัฒนา เวลาดีวัดบ้านแกเกษียณอายุราชการ2562 
126นางวันดี ช่างประดับวัดบ้านแกเกษียณอายุราชการ2562 
127นางบุญมี บุญยืนวัดบ้านแกเกษียณอายุราชการ2562 
128นางเสวีย ถิ่นขนอนชุมชนวัดริ้วหว้าเกษียณอายุราชการ2562 
129นายสมพงศ์ สุขประเสริฐบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2562 
130นางนิตยา จันทรอนุบาลแสวงหาเกษียณอายุราชการ2562 
131นางสุมาลี พูลพันธุ์อนุบาลแสวงหาเกษียณอายุราชการ2562 
132นายมนตรี ปกป้องอนุบาลแสวงหาเกษียณอายุราชการ2562 
133นางอุมาภรณ์ ทรัพย์ศิริวัดบ้านเพชรเกษียณอายุราชการ2562 
134นายนพดล บุษบงค์วัดทองเลื่อนเกษียณอายุราชการ2562 
135นางขวัญยืน กิ่งทองประสิทธิวิทยา ฯเกษียณอายุราชการ2562 
136นางปรีชญา แต่งงามวัดวังน้ำเย็นเกษียณอายุราชการ2562 
137นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนวัดวังน้ำเย็นเกษียณอายุราชการ2562 
138นายประภาส วรรณคามวัดวังน้ำเย็นเกษียณอายุราชการ2562 
139นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐวัดหมื่นเกลาเกษียณอายุราชการ2562 
140นางสุนันทา มั่นเมืองวัดหนองยางเกษียณอายุราชการ2562 
141นายทวีศักดิ์ ทองขาววัดรางฉนวน มิตรภาพที่ 202เกษียณอายุราชการ2562 
142นายมนตรี ประจงมูลวัดสีบัวทองเกษียณอายุราชการ2562 
143นายสำเนียง โคงามวัดแก้วกระจ่างเกษียณอายุราชการ2562 
144นายศิริวัฒน์ สระบุบผาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุ 
145นายณโรม เอี่ยมสำอางค์วัดน้ำอาบเกษียณอายุ 
146นายนิรันดร์ เอี่ยมนิ่มวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)เกษียณอายุ 
147นายจินดา เจียมจับเล่ห์วัดโบสถ์เกษียณอายุ 
148นายเสถียร เรืองรัตน์วัดบางศาลาเกษียณอายุ 
149นายสนธิรักษ์ ศรีเมฆชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)เกษียณอายุ 
150นายสุรัตน์ มีมั่นบ้านหนองเสือเกษียณอายุ 
151นางสาวปราณี อยู่สุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ