ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศราวุธ ดีชัยอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)เกษียณอายุ 
2นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจรวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)เกษียณอายุ 
3นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์วัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
4นายสุรศักดิ์ จันพลาบ้านน้ำผึ้งเกษียณอายุราชการ2563 
5นายดิเรก บำเพ็ญวัดมหานามเกษียณอายุราชการ2563 
6นายปัญญา ลาวัลย์วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2563 
7นายสุรโชติ ชั่งใจบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2563 
8นายเทพ ไทยธานีวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2563 
9นายวิชา จิตชื่นวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2563 
10นางบังอร บำรุงผลวัดโคกพุทรา (อดุลย์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2563 
11นายสุรินทร์ หลาบขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
12นายธีรวุธ จิระโภคินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
13นายวิทยา มีสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
14นายสมนึก คำแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
15นางสารี่ คงอ่อนวัดท่าชุมนุมเกษียณอายุราชการ2563 
16นางชนาลักษณ์ โคงามวัดบ้านแกเกษียณอายุราชการ2563 
17นายฐิติพงศ์ จันทรังษีวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)เกษียณอายุราชการ2563 
18พันจ่าอากาศเอกหิรัญ บุญโกสุมภ์อนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
19นางสุจิตรา วงศ์วิเศษอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
20นางประพิณ เงินมากอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
21นางปิยวรรณ เพ็งขจรอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
22นางสายทอง เข็มทองอนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
23นางจำเนียร บุญประสิทธิ์อนุบาลวัดอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
24นางมยุรี สาครวัดไผ่ล้อม (มีเพิ่มพิทยาภูมิ)เกษียณอายุราชการ2563 
25นางปราณีย์ ลีลาขจรจิตวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2563 
26นางสาววิไล บุญเนตรวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมีเพิ่มเกษมสุวรรณ)เกษียณอายุราชการ2563 
27นางละมูล อยู่สุขวัดโพทูลเกษียณอายุราชการ2563 
28นางประนอม ยอดมั่นวัดโพธิวงษ์เกษียณอายุราชการ2563 
29นางประจิตรา บุญศิริอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2563 
30นายอดุลย์ หวังสะและฮ์บ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2563 
31นางน้ำค้าง ศุขะพันธุ์วัดบ้านป่าเกษียณอายุราชการ2563 
32นางนุศรา เนตรศักดิ์ชัยวัดชัยสิทธารามเกษียณอายุราชการ2563 
33นางวรรณา เมืองสมบัติวัดเจ้าบุญเกิดเกษียณอายุราชการ2563 
34นางสมคิด พุ่มพวงชุมชนวัดพายทองเกษียณอายุราชการ2563 
35นางทองเปรา จันทวงษ์ชุมชนวัดพายทองเกษียณอายุราชการ2563 
36นางสุดใจ รักงามวัดศรีมหาโพธิ (วิบูลธรรมอุปการ)เกษียณอายุราชการ2563 
37นายธานี โตทองไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2563 
38นางจันทร์จิรา เทียนมาศวัดถนนเกษียณอายุราชการ2563 
39นางวิญญู คมคายวัดพิจารณ์โสภณ (โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2563 
40นางอัญชลี บุปผาวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2563 
41นางทุเรียน งอกกำไรวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2563 
42นางสมใจ นวลสนิทวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2563 
43นางจำเนียร มีแก้วน้อยวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2563 
44นายวุฒิพงษ์ เนียมพันธ์วัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา)เกษียณอายุราชการ2563 
45นายสมนึก วงษ์สาหร่ายชุมชนวัดท่าอิฐเกษียณอายุราชการ2563 
46นางชูจิตร์ ภาโสมวัดบุญเกิดเกษียณอายุราชการ2563 
47นางทองชุบ อำพันเรืองเกษียณอายุราชการ2563 
48นางสุดารัตน์ งามละม้ายวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2563 
49นางทองสุข จันทราภิรมย์วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์)เกษียณอายุราชการ2563 
50นางศิวาพร ประสาทศิลปวัดม่วงคันเกษียณอายุราชการ2563 
51นางเบ็ญจพร พึ่งประสิทธิ์วัดโพธิ์เอนเกษียณอายุราชการ2563 
52นางสุรารักษ์ บุญวัฒน์วัดยางช้ายเกษียณอายุราชการ2563 
53นางกิตติวรรณ โตวิจิตร์วัดยางช้ายเกษียณอายุราชการ2563 
54นางกัญญา พึ่งเนตรวัดยางช้ายเกษียณอายุราชการ2563 
55นางวารินทร์ ทองอยู่วัดคำหยาดเกษียณอายุราชการ2563 
56นางเสมอแข พุ่มสุวรรณวัดโคกพุทรา (อดุลย์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2563 
57นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีวัดทางพระเกษียณอายุราชการ2563 
58นางไพรัช คชวงษ์วัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2563 
59นางวิจิตรา พุ่มสุวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
60นางศิริรัก หลาบขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
61นายนิคม มานะดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
62นางอัมพร บำเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
63นางนงลักษณ์ ดิษพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
64นางดวงใจ กานต์กัมพลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
65นางจินตนา ทนงศักดิ์วิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
66นายวินิจ โพธิ์ศรีนาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
67นางสาวสมพร จันทร์โพธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
68นางสิริกร พุ่มขุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
69นางดวงใจ งามปลอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
70นางสาววันเพ็ญ ชูเอี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
71นายประจิน เทียนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
72นางสำเนียง คำแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
73นางวรรณา มาลัยวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
74นางสาวกฤษณา บุญสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
75นางสมศรี กลสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
76นายวันชัย สกุลพันธุ์เกษียณอายุราชการ2563 
77นางบุญส่ง บุญรอตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
78นางรติกร ธูปประสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
79นางมันทะณี วิเศษสุขวัดสามโก้เกษียณอายุราชการ2563 
80นายธนิต หวานล้ำวัดสามโก้เกษียณอายุราชการ2563 
81นายอรรถเดช เดชฟุ้งอนุบาลบ้านลำสนุ่นเกษียณอายุราชการ2563 
82นางพิกุล แสงวิภาสนภาพรบ้านหนองถ้ำเกษียณอายุราชการ2563 
83นางคณิตถึง พัตตาสิงห์บ้านหนองถ้ำเกษียณอายุราชการ2563 
84นางเรวดี เขียวชะอุ่มวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์)เกษียณอายุราชการ2563 
85นางสุนันทา แดงนาวงษ์วัดท่าชุมนุมเกษียณอายุราชการ2563 
86นางสมนึก พุทธพงษ์วัดหนองกร่างเกษียณอายุราชการ2563 
87นางธนพร จันทรโคตรวัดบ้านแกเกษียณอายุราชการ2563 
88นายไพบูลย์ น้อยศรีบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2563 
89นางอำนวย ชูช่างอนุบาลแสวงหาเกษียณอายุราชการ2563 
90นางสุมารี ตันประดับสิงห์วัดทองเลื่อนเกษียณอายุราชการ2563 
91นางวรรณี รักชะนะงามวัดยางเกษียณอายุราชการ2563 
92นางวาสนา ปัญญาบุญนิยมวัดยางเกษียณอายุราชการ2563 
93นางวรรณา ตรีธนะวัดยางเกษียณอายุราชการ2563 
94นางณปภัช พันธุ์เจริญประสิทธิวิทยา ฯเกษียณอายุราชการ2563 
95นางธนพร วรรณคามวัดวังน้ำเย็นเกษียณอายุราชการ2563 
96นายผจญ คงบุรีวัดวังน้ำเย็นเกษียณอายุราชการ2563 
97นายปกครอง หาญเชิงชัยวัดหมื่นเกลาเกษียณอายุราชการ2563 
98นางสอาด พ่วงทองวัดแก้วกระจ่างเกษียณอายุราชการ2563 
99นายนพปฎล บุญพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
100นางดาวรุ่ง บุญถนอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
101นายเกษม แจ้งกระจ่างวัดไตรรัตนารามเกษียณอายุราชการ2563 
102นายสุรพงศ์ เย็นทรวงวัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ)เกษียณอายุราชการ2563 
103นายเหรียญ สุขประเสริฐอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)เกษียณอายุราชการ2563 
104นายฉลอง ตอสูงเนินวัดม่วงคันเกษียณอายุราชการ2563 
105นายเสรี ใบบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเกษียณอายุราชการ2563 
106นายอารมณ์ เชื้อบุญวัดโคกพุทรา (อดุลย์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2563 
107นางวิษณุ รุ่งแจ้งวัดโพธิ์เอนลาออกจากราชการ 
108นายสุรชัย ลีลาขจรจิตวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)ลาออกจากราชการ 
109นางสิริลักษณ์ เคหาอนุบาลวัดอ่างทองลาออกจากราชการ 
110นางสาคร ม่วงงามวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)ลาออกจากราชการ