ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวธนาภรณ์ พุทศรีวัดชัยสิทธารามโรงเรียนเมืองใหม่ สพป.ลพบุรี เขต 1
2นางพิมประภา พันธุ์พิพัฒน์วัดสีบัวทองโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม.9
3นายทำนอง พรามนัสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสพม.5 สพม.5
4นายสมส่วน ภูวงษ์ยางนอกวัดงิ้วรายสพป.นครราชสีมา เขต 7 สพป.นครราชสีมา เขต 7