ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางขวัญยืน กำจรอนุบาลแสวงหาลาออกจากราชการ 
2นางอัมพรรณ หอมกรุ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
3นางภิญญาพัชญ์ ชนะภัยวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร)ถึงแก่กรรม