ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนิตยา ศรีรัตน์วัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
2นางสาวสาวิตรี อินต๊ะแก้ววัดท่าตลาดโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3นางสาวศิวะลักษณ์ มหาชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองโรงเรียนบ้านโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
4นางสาวศิรารัตน์ ตุงไธสงอนุบาลวัดอ่างทองโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
5นางสาวศิรประภา อนุลาวัพย์ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป.สุรินทร์ เขต 2
6นางสาวกัญญา ศรีวิเชียรวัดท่าชุมนุมลาออกจากราชการ