ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุพัตรา อวยชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่าง