ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวประภัสสร อริยเมตตาวัดท่าตลาดโรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 2
2นางสาวจิราพร อาษาพันธ์วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์)ร.ร.บ้านโคกสะอาด สพป.นครสวรรค์ เขต 3
3นายศราวุธ ใจยะสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองร.ร.บ้านโป่งเหนือ สพป.เชียงราย เขต 2
4นางสาวบุษกร บุดดีวัดสุวรรณราชหงษ์ร.ร.ชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต 4
5นางสาวณัฐมน พรรณบัตรวัดท่าชุมนุมร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
6นางสาวธนวรรณ เจนไธสงวัดบ้านแกร.ร.วัดสามจุ่น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
7นางสาวชวิศา สุวรรณสูรวัดโพธิ์เอนร.ร.เมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
8นางสาวธัญชนก แย้มมากวัดทางพระร.ร.บางแม่หม้ายฯ สพม.สุพรรณบุรี
9นายตะวัน ดวงเวียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม.กทม เขต 1
10นางสาววลีย์ลักษณ์ ฤทธิไชยกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองร.ร.นิคมลำนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2
11นายพนม ตู้พิจิตรไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)ถึงแก่กรรม 
12นางสาวปริสา เหลืองธรรมชาติวัดโพธิ์เอนลาออกจากราชการ