ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายไพโรจน์ สวนศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ 
2นางสาววรกมล น้อยโสภณชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)รร.ป่าโมกข์วิทยาภูมิ สพม.สหอท. สพม.สหอท.
3นางสาวณัฐชยา นันตะเสนีย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1
4นายสุรพล อินทรสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ